Interested in Serving at the Polls During Oxnard Recall Special Election on May 1?

Interesado ka bang Maglingkod sa mga Presinto sa Panahon ng Pantanging Botohan ng Pag-aalis sa Oxnard sa Mayo 1? ¿está interesado en servir en las urnas durante la elección especial de revocación de Oxnard el 1 de mayo?

Oxnard, California – The City of Oxnard is recruiting election clerks who are bilingual in Tagalog and English to work polling places during the Oxnard Recall Special Election on May 1, 2018.

Applicants must be at least 18 years old; a registered voter of California or a legal permanent resident; and available to serve from 6 a.m. to about 9:30 p.m., or until all closing duties are complete. Meal breaks will be provided.

Poll workers will receive $95 for the day, and $25 for attending a mandatory training class on April 28, 2018.

For more information and to apply, please contact the Oxnard City Clerk’s office at 805-385-7440 or 805-385-8200

 


Interesado ka bang Maglingkod sa mga Presinto sa Panahon ng Pantanging Botohan ng Pag-aalis sa Oxnard sa Mayo 1?

Oxnard, California – Ang Lunsod ng Oxnard ay tumatanggap ng mga kawani para sa eleksiyon na nagsasalita kapwa ng Tagalog at Ingles para magtrabaho sa mga dako ng botohan sa panahon ng Pantanging Botohan ng Pag-aalis sa Oxnard sa Mayo 1,2018.

Ang mga aplikante ay dapat na may 18 taong gulang sa pinakamababa, isang rehistradong mamboboto ng California, o isang legal na permanenteng residente, at maaaring magserbisyo mula 6:00 n.u. hanggang 9:30 n.h., o hanggang sa ang lahat ng pansarang mga pananagutan ay makumpleto.  Ang mga pagkain sa mga break ay ilalaan.

Ang mga kawani sa presinto ay tatanggap ng $95 para sa isang araw, at $25 para sa pagdalo sa isang mandatoryang klase para sa pagsasanay sa Abril 28, 2018.

Para sa higit pang impormasyon at upang mag-aplay, pakisuyong kontakin ang opisina ng Kawani ng Lunsod ng Oxnard sa 805-385-7440 o 805-385-8200.


¿está interesado en servir en las urnas durante la elección especial de revocación de Oxnard el 1 de mayo?

La ciudad de Oxnard está reclutando a los empleados de las elecciones que son bilingües en Tagalo e inglés para trabajar en lugares de votación durante la elección especial de revocación de Oxnard el 1 de mayo de 2018. 

Los solicitantes deben tener por lo menos 18 años de edad; un votante registrado de California o un residente permanente legal; y disponible para servir desde las 6:00 a.m. hasta las 9:30 p.m., o hasta que todos los deberes de cierre estén completos. Se proporcionarán descansos para comer. 

Los trabajadores de las encuestas recibirán $95 por el día, y $25 por asistir a una clase de entrenamiento obligatoria el 28 de abril de 2018. 

Para más información y para aplicar, por favor comuníquese con la oficina del Secretario de la ciudad de Oxnard al 805-385-7440 o 805-385-8200.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments